Ipari termék- és formatervező mérnök (Industrial Product and Art Design)

A képzés célja:

Olyan ipari termék-és formatervező mérnökök képzése, akik alkalmasak ipari termékek tervezésére, gyártására és forgalmazására: rugalmasan és hatékonyan tudnak reagálni a piacgazdaság kihívásaira.

Képesek a termékfejlesztés valamennyi fázisában önálló alkotó munkára, csoportos feladatok megoldására, továbbá képesek a termékfejlesztés innovációs folyamatát menedzselni.

A végzett hallgatók az alapfokozat birtokában képesek szakterületükön a tanult módszerek, technikák és kreatív tervezési megoldások alkalmazására, valamint

  • tervezési projektek kezdeményezésére, irányítására, kivitelezésére team munkában, az ipari tervezés és termékfejlesztés folyamatának szakmai menedzselésére,

  • a vevői igények felmérésére, és az elvárások paramétereinek meghatározására,

  • különböző termékek esztétikai, használati (fizikai, fiziológiai, élettartam, stb.) jellemzőinek tervezésére a kivitelezhetőségi szempontokat is figyelembe véve,

  • a terméktervek dokumentálására, a termékek prototípusának, bemutatására,

  • a tervezett termékek értékelésére, jóváhagyási szempontjainak kidolgozásárára,

  • tervezési módszerek széleskörű alkalmazására,

  • termékfejlesztés innovációs folyamatának szervezésére, a termékfejlesztéshez szükséges tárgyi, szervezeti és emberi erőforrások kezelésére,

  • a megszerzett tudásuk birtokában magasabb szintű tanulmányokra (MSc), ismereteik bővítésére.

Környezetmérnök (Enviromental Protection Engineering)

A képzés célja:

Olyan korszerű természettudományos, ökológiai, műszaki, közgazdasági és menedzsment ismeretekkel rendelkező környezetmérnökök képzése, akik a különböző területeken jelentkező környezeti veszélyeket képesek felismerni és a kárelhárítási tevékenységet irányítani. Szakmai ismereteik birtokában alkalmasak a meglévő környezeti ártalmak és károk csökkentésére, illetve megszüntetésére; a természeti erőforrások ésszerű felhasználására, hulladékszegény technológiák kialakításának, azok működtetésének önálló megoldására.

Képesek technológiai megoldásokat kidolgozni a hulladékok újrahasznosítására, a veszélyes hulladékok ártalmatlanítására, általános ismeretekkel rendelkeznek a természet- és tájvédelem, a környezetpolitika területén, továbbá képesek mérnöki képzettségük és egy világnyelv ismerete birtokában hazai és külföldi szakemberekkel való kommunikációra és csapatmunkára. Alkalmasak a környezetvédelmi projektek tervezésére, szervezésére, ellenőrzésére és a mérnöki munkában való alkotó részvételre, képesek alkalmazkodni a folyamatosan változó követelményekhez. A megszerzett ismeretek birtokában alkalmassá válnak a képzés második ciklusban (MSc) történő folytatására.

A globális társadalmi-, gazdasági- és környezeti problémák kezeléséhez új szemlélet, “új típusú ember” szükséges. A környezetmérnök szakon olyan szakemberek képzését valósítjuk meg, akik a környezetminőség-javítása, fenntartása és környezetkímélő üzemeltetése terén megfelelő ismeretek és kompetenciák birtokosaivá válnak.

Környezetmérnök szakunkon végzett hallgatóink sokirányú képzésben vesznek részt, amit számos területen tudnak hasznosítani. Átfogó ökológiai szemléletet és ismereteket szerezhetnek a tájelemzés és tájértékelés szempontjairól, a környezet védelem biológiai alapjairól, a korszerű biotechnológiai eljárások alkalmazhatóságáról.Korszerű földtudományi szakismeretek megszerzésével megalapozzák a környezeti problémák főbb szakterületeinek megértését és kezelésének módjait. Ismereteket szereznek a megújuló energiák hasznosíthatóságáról, a hulladékgazdálkodásról, a szennyvíztisztításról, a levegőtisztaság-, zaj- és rezgésvédelemről, az EU és Magyarország környezeti politikájáról.

Rendelkeznek a környezetterhelés megelőzésére, csökkentésére szolgáló korszerű műszaki, technológiai, humán- és természettudományi ismeretekkel. Képesek környezeti hatástanulmányok készítésére, kockázatelemzésre, valamely tervről, projektről, a tevékenységet megelőzően, a környezeti szempontok figyelembevételével átfogó értékelés elkészítésére. Rendelkeznek a környezeti auditálás elvégzéséhez szükséges alapvető mintavételi eljárások, mérések megvalósításához a megfelelő kompetenciákkal.